Prayer Pronunciation Guide

English Language Study for Russian Orthodox Learners

Prayer Pronunciation Guideaudiobutton

holy ['hou  lɪ:] святой
mercy ['mə:ʳ  sɪ] милость
merciful ['mə:ʳ  sɪ  ful] милостивый
prayer ['preɪə] молитва
heavens ['he  vəns] небеса
heavenly ['he  vən  lɪ] небесный
treasury ['tre  ʒe  rɪ] сокровище
impurity [ɪm  'pju:  rɪ  tɪ] скверна, нечистота
mighty ['maɪ  tɪ] крепкий, прочный
immortal [ɪm 'ɔ:ʳ  təl] бессмертный
hallowed ['hæ  loud] святый, священный
kingdom ['kɪŋ  dəm] царствие
debt [det] долг
debtors ['de  təz] должники
deliver [də  'lɪ:  və] избавить
temptation [temp  'teɪ  ʃn] искушение
intercessor ['ɪntəʳ  'se  səʳ ] заступник
Theotokos ['θeo  'tɒ  kɒs] Богородица
Virgin ['və:ʳ  dʒən] Дева
rejoice [rɪ  'dʒɔɪs] возрадоваться
blessed ['ble  səd] благословенный
Fruit of Thy womb ['frut  ɔv  ðaɪ  'wu:m] Плод чрева Твоего
the Saviour [ðə  'seɪ  vɪəʳ ] Спаситель
soul [soul] душа