Pronunciation Exercises - Part I

English Language Study for Russian Orthodox Learners

Pronunciation Exercises - Part I

 audiobutton

meet Pete [mɪ:t  pɪ:t]
peat in a pit [pɪ:t  in  ə  pɪt]
see neat Nick [sɪ:  nɪ:t  nɪk]
sheep on a ship [ʃɪ:p  ɒn  ə  ʃɪp]
big bite [bɪg  baɪt]
bitter butter [bɪtə  bʌtə]
cute cup [kju:t  kʌp]
paint art [peɪnt  ɑ:ʳt]
small church [smɔ:l  tʃə:ʳtʃ]
love to learn [lʌv  tə  lə:ʳn]
early bird [ə:ʳlɪ  bə:ʳd]
learn early [lə:ʳn  ə:ʳlɪ]
turn key [tə:ʳn  kɪ:]
now home [nau  houm]
now new home [nau  nju:  houm]
note a hot pot [nout  ə  hɒt  pɒt]
not a note [nɒt  ə  nout]
not a nod [nɒt  ə  nɒd]
merry Mary [merɪ  meərɪ]
marry Mary [mærɪ  meərɪ]
draw now [drɔ:  nau]
Jake's jam [dʒeɪks  dʒæm]
join Jane [dʒɔɪn  dʒeɪn]
just luck [dʒʌst  lʌk]
noisy alarm ['nɔɪzɪ  ə'lɑ:ʳm]
farm market [fɑ:ʳm  'mɑ:ʳkət]
by tram and train [baɪ  træm  ænd  treɪn]
try to tie [traɪ  tə  taɪ]
tried and true [traɪd  ænd  tru:]
main name [meɪn  neɪm]